آخرین خبرها
خانه » بایگانی برچسب ها : بايسته ها در هنر موعود باور

بایگانی برچسب ها : بايسته ها در هنر موعود باور

بايسته ها در هنر موعود باور

01315

نويسنده: ابراهيم بازرگاني موعود باوري گرچه يکي از ويژگي هاي بارز تشيع است، اختصاص به آن ندارد و ديگر اديان و آيين ها نيز در اين باور با آن شريک اند. دين هاي مسيحيت، زرتشتي و نيز آيين هاي ديگر، از جمله انديشه ي پست مدرن هر کدام دامن به اين باورتر کرده اند. اين عقيده را بايست عنصر محوري تفکر شيعي دانست که به مانند محرکي پرتوان، جامعه دربر گرفته، خود را به پيش مي راند و افراد را با ...
ادامه مطلب »

بايسته ها در هنر موعود باور

01315

نويسنده: ابراهيم بازرگاني موعود باوري گرچه يکي از ويژگي هاي بارز تشيع است، اختصاص به آن ندارد و ديگر اديان و آيين ها نيز در اين باور با آن شريک اند. دين هاي مسيحيت، زرتشتي و نيز آيين هاي ديگر، از جمله انديشه ي پست مدرن هر کدام دامن به اين باورتر کرده اند. اين عقيده را بايست عنصر محوري تفکر شيعي دانست که به مانند محرکي پرتوان، جامعه دربر گرفته، خود را به پيش مي راند و افراد را با ...
ادامه مطلب »

width:100%" rows="7">